• Letectví je jedním ze sektorů, které pandemie onemocnění COVID-19 nejvíce zasáhla. Po dynamickém růstu v letech před krizí přišel útlum. Modely mezinárodních organizací působící v letectví či průzkumy mezi lidmi ale naznačují, že v případě příznivé epidemiologické situace bude opět chuť cestovat a letectví opět poroste.

  Přeprava pasažérů propadla na pražském letišti vlivem pandemie o více než tři čtvrtiny, ale pomalu opět narůstá. Optimistický výhled předpokládá, že na předcovidová čísla by se letiště mohlo dostat v roce 2026. Jednou z priorit je postupně obnovovat spojení a navyšovat počet destinací a vrátit se postupně na úroveň roku 2019. To zahrnuje například i mezikontinentální spojení do Ameriky a Asie.

  Před pandemií bylo letiště na hraně svých kapacit. Při svém rozvoji Letiště Václava Havla Praha plánuje v maximální možné míře využít stávající infrastrukturu, která byla z valné části budována právě s ohledem na postupné rozšiřování.

 • Paralelní dráha

  S projektem výstavby paralelní dráhy se počítalo už v 60. letech při stavbě hlavní dráhy. Paralelní dráha má pomoci navýšit kapacitu, pro budoucí nárůst provozu. Letiště Václava Havla Praha patří s kapacitou hlavní dráhy až 46 vzletů či přistání za hodinu k evropské špičce v intenzitě využití jedné dráhy, v roce 2019 při rekordním provozu byla ale tato kapacita na hraně možností. Pandemie plány na výstavbu paralelní dráhy oddálila, přípravy nicméně pokračují.

  V současné době Letiště Václava Havla Praha jedná o prodloužení platnosti stanoviska dopadu stavby na životní prostředí EIA z roku 2011 a na výsledek kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu z důvodu výmazu ranveje ze zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Pokud bude výsledek obou procesů kladný, počítá se se zahájením prací v roce 2028. Do provozu by pak dráha mohla být uvedena v roce 2031.

 • Rozšíření letištních hal a prostoru pro odbavení letadel

  V dlouhodobém výhledu letiště počítá s tím, že se z Terminálu 2 postupně stane hlavní odbavovací bod pro cestující i zavazadla. V jeho stávající budově lze do budoucna navýšit počet odbavovacích ostrovů, odbavovacích přepážek i stanovišť bezpečnostní kontroly.

  V dlouhodobém horizontu je možné počítat i s dalším rozšířením Terminálu 2, které by probíhalo v několika etapách, a to včetně rozšíření stojánek pro letadla a takzvaných prstů umožňujících nástup a výstup cestujících z letadla. Celkově by se mělo jednat o navýšení stání pro 9 letadel na krátké a střední tratě.

 • Doprava cestujících na letiště

  Letiště Václava Havla Praha úzce spolupracuje se státními úřady v otázce zlepšení dopravní dostupnosti letiště a jeho spojení s centrem města. Nejvýhodnějším způsobem je z dlouhodobého hlediska – především z pohledu kapacity, rychlosti a dopadů na životní prostředí, napojení letiště na železniční síť. To by mohlo přijít v roce 2028 během výstavby tratě Praha-Kladno. Cesta z centra na letiště by pak měla trvat 25 minut. Stanice bude mít ostrovní nástupiště obklopené dvěma kolejemi, odkud se cestující dostanou podchody do terminálů. 

  V blízké budoucnosti by také mělo dojít k elektrifikaci linky, která spojuje Nádraží Veleslavín s Letištěm Václava Havla Praha.  Autobus na lince 119 nahradí trolejbusová linka 59.

  V rámci takzvané malé dopravně-urbanistické studie pak Letiště Václava Havla Praha počítá s úpravou prostoru před terminály tak, aby k nim měla snadný přístup automobilová doprava, ale aby současně ponechala co nejvíce prostoru pěším. Docílí se toho vybudováním nadzemního podlaží, které překryje silnice před terminály. Počítá se také se zavedením moderní dopravní navigace a rozšířením parkovacích míst.

 • Dekarbonizace a snižování dopadu na životní prostředí

  Letectví jde už několik let cestou snižování emisí a svého celkového dopadu na životní prostředí. Evropská letiště, včetně Letiště Praha, které svůj postoj zohledňuje ve své ESG strategii, jsou hybatelem tohoto trendu. V rámci organizace Airport Council International (ACI) a její evropské odnože se letiště zavázalo ke snižování emisí už v roce 2010 a od té doby je snižuje tempem v průměru o tři až pět tisíc tun CO2 ročně. V roce 2021 se také připojilo k iniciativě Net Zero a Destination 2050. Konkrétní kroky k dosažení minimalizace emisí cílí na rok 2030, čisté nuly plánuje díky kompenzačním projektům dosáhnout v roce 2050. 

  Letiště Praha realizovalo již celou řadu úsporných projektů od výměny osvětlení, kotlů, kompresorových jednotek, investuje rovněž do podpory obnovitelných zdrojů energie realizací vlastních fotovoltaických elektráren nebo nákupem zelené elektřiny pokrývající 100 % spotřebu elektřiny na letišti. Strategie udržitelnosti se kromě ochrany životního prostředí zaměřuje rovněž na grantové programy pro okolí, na letiště jako férového zaměstnavatele a na oblast etického podnikání.